เครื่องรวบรวมหญ้าโรเตอร์

เครื่องรวบรวมหญ้าโรเตอร์ Turkay เป็นเครื่องจักรในอุดมคติ ซึ่งมีความคล่องตัวสูงและความสามารถทำงานที่มีความต้องการใช้พลังงานต่ำ ซึ่งทำให้พืชอาหารสัตว์ที่เก็บเกี่ยวลงในถังที่เรียงรายเป็นระยะๆ อย่างสมำ่เสมอ และเก็บรวบรวม และสมดุลกับรถพ่วงเก็บหญ้าหรือเครื่องอัด หินดินและสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกันจะออกจากตอซังระหว่างหญ้าและสร้างการเก็บที่มีคุณภาพที่ี่ดี แขนคราดซึ่งเป็นหน่วยเก็บสัมภาระของเครื่องจะถูกถอดออกและยึดติดกับช่องรับลำเลียงบนหลังคาหลัก เพื่อให้ขนาดโดยรวมของเครื่องลดลงโดยการพับในตำแหน่งที่สะดวกสำหรับการขนส่งที่ปลอดภัย